Tri spôsoby zrušenia spoločnosti bez likvidácie

Ak ste sa na základe vašej situácie rozhodli ukončiť podnikateľskú činnosť, je potrebné postupovať na základe platnej legislatívy v krajine. Spoločnosť zaniká výmazom z Obchodného registra. O celkovom výsledku rozhoduje súd. Celý proces je možné absolvovať v prípade, že firma, ktorá zažiadala o zrušenie bez likvidácie, nemá žiadne pohľadávky, záväzky, nevlastní majetok. K zrušeniu dochádza konkrétnymi právnymi postupmi a zároveň tromi spôsobmi vyplývajúcimi zo zákona. Prvým postupom je zlúčenie spoločností.

ukončenie podnikateľskej činnosti

Pri tomto postupe dochádza k zániku jednej alebo viacerých spoločností a imanie prechádza na novú už existujúcu spoločnosť, ktorá sa stáva právnym nástupcom a nástupnickou spoločnosťou. Preberá pohľadávky, záväzky, majetok, ktoré na ňu zlúčením spoločností prechádzajú. Pôvodná spoločnosť môže byť vymazaná z Obchodného registra. Druhým spôsobom je splynutie spoločností. V tomto prípade dochádza k zániku spoločností bez likvidácie a k vytvoreniu novej spoločnosti, na ktorú prechádza imanie a stáva sa právnym nástupcom predchádzajúcich spoločností. Vzniká zápisom do Obchodného registra. Rozdiel medzi zlúčením a splynutím spoločností je práve ten, že v prvom postupe dochádza k prevodu imania na už existujúcu spoločnosť a v druhom prípade zase na novovytvorenú spoločnosť. Podnikatelia, ktorí sa v danej oblasti vedia dostatočne orientovať, vedia, ktorá možnosť je pre nich výhodnejšia. Tretím spôsobom je rozdelenie spoločnosti. Spoločnosť sa rozdeľuje na už existujúce alebo nové spoločnosti a súčasne dochádza aj k rozdeleniu imania. Zanikajúca spoločnosť musí mať v poriadku účtovníctvo a dane. V jednotlivých prípadoch, ktoré sú typické pre zrušenie spoločnosti bez likvidácie, ide v podstate o náročný proces, kedy nastáva premena spoločnosti na inú.

we are closed

Zrušenie spoločnosti bez likvidácie https://ezmluva.sk/zmluvy/navrh-na-zrusenie-spolocnosti-bez-likvidacie vám poskytne dostatok potrebných informácií, týkajúcich sa jednotlivých krokov, ktoré vedú k dosiahnutiu požadovaného výsledku. Využite naše služby, ktoré poskytujeme na základe dlhoročnej praxe, kontaktujte nás a náš profesionálny tím v plnom nasadení, vám s daným procesom pomôže až do požadovaného konca. K vypracovaniu zaraďujeme množstvo potrebných úkonov, ktoré bezpodmienečne súvisia s absolvovaním celkového zrušenia spoločnosti bez likvidácie.

20 února, 2022